REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LAMISTO.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01 LISTOPADA 2021

ZNACZENIE DEFINICJI UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE


Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin obejmujący warunki korzystania ze Sklepu Internetowego w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną w tym ogólne warunki sprzedaży dokonywanej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą prowadzącym Sklep Internetowy oraz prawa i obowiązki Stron.
Sprzedawca – oznacza Józefa Basińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "LAMISTO" Józef Basiński z siedzibą w województwie łódzkim, Dziepółć 23a, 97-500 Radomsko, NIP 772-104-55-16.
Sklep Internetowy – oznacza serwis internetowy stanowiący sklep internetowy pod adresem www.lamisto.pl, za pośrednictwem którego Klienci mogą zapoznać się z asortymentem sklepu oraz składać Zamówienia i zawierać Umowy.
Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną, bądź jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zawierającą Umowę.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Strony – oznacza łącznie Sprzedawcę i Klienta.
Towary i Usługi – oznacza produkty i usługi oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę (tj. m.in. stoły i krzesła oraz ich dostawę).
Rejestracja – oznacza dobrowolne założenie przez Klienta indywidualnego Konta w Sklepie Internetowym.
Konto – oznacza indywidualne Konto Klienta oznaczone loginem i hasłem, w którym są  gromadzone oraz przechowywane dane Klienta oraz dane dotyczące złożonych przez Klienta Zamówień.
Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty Zawarcia umowy sprzedaży Towarów i Usług będących przedmiotem Zamówienia, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. Zamówienie może być złożone jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu.
Umowa – oznacza umowę sprzedaży zawartą pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie i stosownych przepisach prawa.
Dni Robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Newsletter – oznacza elektroniczną usługę dystrybucji poczty elektronicznej świadczoną przez Sprzedawcę  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie od Sprzedawcy treści marketingowych, w szczególności zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
Kurier – oznacza przewoźnika, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.
Koszyk – oznacza narzędzie systemowe dostępne na stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy umożliwiające realizację Zamówienia kliku Towarów. „Koszyk” tworzy się automatycznie po wybraniu przez Klienta Towaru i kliknięciu „Dodaj do Koszyka”.
Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE


Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.
Sprzedawca zobowiązany jest sprzedawać Klientom Towary bez wad.
Sprzedawca realizuje sprzedaż i dostawę Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami, dostępnością oraz zawieranie na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności przed Zamówieniem i zawarciem Umowy należy zapozna
 się z treścią Regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na stronie Sklepu Internetowego. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia Umowy. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez zaznaczenie tej informacji w toku procesu składania Zamówienia.
Regulamin określa zasady sprzedaży przez Sprzedawcę Towarów i Usług przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu Internetowego, a także zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego oraz prawa i obowiązki Stron.
W celu założenia Konta oraz złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy w Sklepie Internetowym wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
Do korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie m.in. następujących warunków: dostęp do Internetu, zainstalowana przeglądarka Internet Explorer (zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek. Wymagania minimalne to: Chrome wersja 34 lub wyższa, Firefox wersja 52 lub wyższa, Opera wersja 12 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa), posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, możliwość odczytywania plików w formacie PDF.
Każdy Klient może uzyskać dostęp do aktualnie obowiązującego Regulaminu Sklepu Internetowego pod adresem https://lamisto.pl/content/2-regulamin-sklepu, jak również może w każdym czasie zapisać Regulamin lub go wydrukować.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz zasady postępowania z plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności Sprzedawcy dostępnej pod adresem https://lamisto.pl/content/7-polityka-prywatnosci.
Szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Towarów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego są własnością Sprzedawcy i nie mogą być modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane bez zgody Sprzedawcy.
Osoby zainteresowane mogą subskrybować Newsletter Sklepu Internetowego, który doręczany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez osobę zainteresowaną adres e - mail. Warunkiem otrzymywania Newslettera jest dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jak również na dostarczenie korespondencji w postaci Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osoby subskrybujące Newsletter mogą w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji kontaktując się ze Sprzedającym lub oznaczając w przesłanej korespondencji zawierającej Newsletter opcję „rezygnacja z Newslettera”.

INFORMACJE O TOWARACH OFEROWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO


Ceny Towarów i Usług umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają obowiązujący podatek VAT.
Ceny dostawy poszczególnych Towarów znajdują się na stronie Sklepu Internetowego w  zakładce „koszty dostawy” oraz podawane są odrębnie dla każdego Zamówienia w Koszyku przy składaniu Zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Towarów i Usług umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Na stronie Sklepu Internetowego umieszczone są również informacje o Towarach i Usługach, które aktualnie nie są dostępne w Sklepie Internetowym, przy czym ich status może się zmienić, a Towar pojawić się w Sklepie Internetowym. Towary, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oznaczone są jako „niedostępne”.
Zdjęcia i opis Towaru umieszczony na Stronie Internetowej ma na celu umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. Wygląd Towaru może różnić się w rzeczywistości od zdjęć umieszczonych w Sklepie Internetowym ze względu na m.in. ustawienia monitora, warunków oświetlenia czy ograniczeń fotografii.
Do każdego Towaru Sprzedawca dołącza instrukcję montażu i użytkowania Towarów.

ZAMÓWIENIA TOWARÓW I DOSTAWA


Klient w celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy powinien wybrać interesujący go Towar oraz wybrać jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do Koszyka”.
Klient w ramach jednego Zamówienia może kupić kilka Towarów.
Klient w celu sprawdzenia zawartości Koszyka powinien kliknąć przycisk „Koszyk”.
W celu usunięcia Towaru z Koszyka należy nacisnąć przycisk „usuń”.
W celu zawarcia Umowy po dodaniu przez Klienta Towaru do Koszyka należy wybrać sposób dostawy oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest podać dane i informacje pozwalające na zrealizowanie dostawy Towaru oraz oznaczyć w formularzu Zamówienia, czy chce otrzymać fakturę VAT, czy paragon, a następnie zaakceptować Regulamin i zaznaczyć „finalizacja zamówienia”.
Klient, który jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy podczas składania Zamówienia wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury.
Akceptacja Regulaminu oznacza zaakceptowanie stosowania przez Sprzedawcę faktur elektronicznych oraz ich wysyłania na podany przez Klienta adres e-mail.
Procedurę składania Zamówienia Klient realizuje poprzez wybór następujących opcji:
„Zaloguj się” – dla Klientów, którzy założyli Konto w Sklepie Internetowym,
„Utwórz konto” – dla Klientów, którzy chcą założyć Konto w Sklepie Internetowym,
„Zamówienie jako gość” – dla Klientów, którzy nie chcą zakładać Konta i za każdym razem przy składaniu Zamówienia będą zobowiązani podać swoje dane.
Klient przed zawarciem Umowy zobowiązany jest zweryfikować, czy wybrał właściwy Towar, jego ilość, czy wprowadzone dane osobowe w tym dane do dostawy są prawidłowe. Następnie Klient oznacza, czy akceptuje Regulamin, po czym składa zamówienie klikając przycisk „Finalizacja”. Jest to moment zawarcia Umowy, który jest wiążący i ostateczny zarówno dla Klienta jak i Sprzedawcy.
Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja postanowień Regulaminu, z którym Klient zobowiązany jest się zapoznać przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.
Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail informację zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o jego statusie.
Klient zobowiązany jest opłacić zamówiony Towar oraz pokryć koszty dostawy Towaru.
Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od ilości i wielkości zamówionego Towaru.
Sprzedawca realizuje dostawę Towarów tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sprzedawca umożliwia Klientom osobisty odbiór zamówionego Towaru od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem: 601-421-753. Istnieje również możliwość odbioru Towaru w soboty po wcześniejszym ustaleniu szczegółów odbioru ze Sprzedawcą.
Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail, sms, bądź telefon w momencie, w którym Towar będzie gotowy do odbioru.
W celu osobistego odbioru zakupionego Towaru należy okazać potwierdzenie zapłaty za Towar.
Zakupiony Towar może odebrać wyłącznie osoba, która składała zamówienie lub inna osoba za okazaniem pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej. Osoba wydająca towar ma prawo wylegitymować osobę odbierającą Towar.
Sprzedawca realizuję dostawę Towarów:
osobiście,
za pośrednictwem następujących podmiotów: FedEx, InPost, przy czym podmiotem nadającym Towar do wysyłki jest firma PROPAK - odpowiedzialna za pakowanie Towaru.
Sprzedawca nie oferuje wniesienia Towaru do domu Klienta, a cena za dostawę Towaru obejmuje wyłącznie dostawę Towaru pod dom Klienta bez wniesienia go do domu.
Czas realizacji Zamówienia poszczególnych Towarów przez Sprzedawcę wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego.
Do czasu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę należy doliczyć czas niezbędny na dostawę Towaru do Klienta, który uzależniony jest od wyboru przez Sprzedawcę dostawcy (firmy kurierskiej) i zgodny z regulaminami poszczególnych dostawców. Dostawa Towarów realizowana jest możliwie jak najszybciej jednak nie dłużej niż 7 Dni Roboczych od dnia nadania Towaru.
Dostawy Towarów odbywają się:
w przypadku realizacji dostawy bezpośrednio przez Sprzedawcę od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem,
w przypadku wysłania Towaru za pośrednictwem Kuriera, co do zasady w Dni Robocze w godzinach roboczych poszczególnych dostawców (firm kurierskich) i zgodnie z ich planami logistycznymi.
Do czasu zapłaty całości ceny za Towar przez Klienta, Towar pozostaje własnością Sprzedawcy.
Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia po zapłacie za Towar, chyba, że Sprzedawca wybrał zapłatę przy odbiorze.
Towar może zostać wydany Klientowi tylko po zapłacie całości ceny.
Klient, który nie odebrał Towaru od Kuriera lub Sprzedawcy zobowiązany jest ponieść koszt kolejnej dostawy Towaru.
Sprzedawca rekomenduje Klientom, aby rozpakowali Towar w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy nie jest uszkodzony. W przypadku uszkodzenia Towaru w transporcie Kurier zobowiązany jest spisać odpowiedni protokół.

PŁATNOŚĆ ZA TOWARY

Klient może dokonać zapłaty za zamówione Towary i Usługi w następujący sposób:

 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy numer 25 8980 0009 2105 0000 2987 0001,
 • elektronicznie z wykorzystaniem pośredników płatności.


Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty przy składaniu Zamówienia Towarów.
Form płatności nie można łączyć w ramach jednej płatności.
Sprzedawca ma prawo modyfikować dostępne formy płatności, wymieniać na inne lub wyłączać możliwość korzystania niektórych z nich.
Klient w celu złożenia reklamacji na niewykonanie lub niewłaściwe zrealizowanie płatności zobowiązany jest kierować reklamacje bezpośrednio do właściwego pośrednika/operatora płatności.
Umowa wygasa w sytuacji, w której Klient nie opłaci zamówionego Towaru w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia i wybrania przelewu (tradycyjnego lub elektronicznego) jako formy płatności.

DOSTAWA

Dostawę towaru za pomocą kuriera Sprzedawcy ustala Sprzedawca w sposób "wiązany" od poniedziałku do soboty (kierowca dostarcza stoły według kolejności zamówień), przez co nie ma możliwości wybrania godziny i dnia dostawy. Każdy Klient informowany jest telefonicznie o dostawie na dzień przed planowaną dostawą. W przypadku nieobecności Klienta podczas dostawy, uznaje się zamówienie jako zrealizowane, a termin ponownej dostawy ustali Sprzedawca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2021 roku.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 • Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.
 • Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia Zamówienia.
 • Umowy zawierane są zgodnie z obowiązującym prawem polskim w języku polskim.
 • Zawarcie Umowy oraz składnie Zamówień możliwe jest wyłącznie przez osoby pełnoletnie – dotyczy osób fizycznych.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • Składanie Zamówień, zawieranie Umów oraz korzystanie z Sklepu Internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się  w polityce prywatności Sprzedawcy, która dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności” - https://www.lamisto.pl/content/7-polityka-prywatnosci.
 • Klienci zobowiązują się korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • Dokonanie przez Sprzedawcę zmiany polegającej na zmianie nazwy i opisów przycisków dostępnych na Stronie Internetowej, a opisanych w Regulaminie nie stanowi zmiany Regulaminu.
 • Regulamin może być kopiowany w całości lub części na dowolny nośnik cyfrowy lub drukowany przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.Rejestracja nowego konta

Jak do nas trafiłeś?
Posiadasz już konto?
Zaloguj sięzamiast tego lub Zresetuj hasło